Seminar: Bortom rösträtten: Nordisk workshop om kön, politik och medborgarskap, 12.06.08, Huddinge

Kvinnor i Norden har varit politiska medborgare i cirka 100 år och rösträttsrörelsen var den första feministiska massmobiliseringen av kvinnor i historien. Men vad hände sedan? Vad kom reformen att innebära för ”framtiden”? Vilka nya perspektiv kan läggas på frågor om medborgarskap, representation och politikens genus när jämförelser görs med processer efter och bortom rösträtten? Har kvinnor som grupp blivit den politiska kategori som vissa rösträttskvinnor drömde om?
Med detta som utgångspunkt vill Samtidshistoriska institutet på Södertörns högskola inbjuda till en nordisk och tvärvetenskaplig workshop. Syftet är att sammanföra nordiska forskare från olika discipliner för att presentera, diskutera och reflektera över den forskning som bedrivs och bedrivits i Norden om kön och politiskt medborgarskap (igår, idag och i morgon).
Vi uppmuntrar paper/presentationer på skandinaviska eller engelska som handlar om:
* Politikens genusgränser – då, nu och i framtiden. Hur har politikens formella genusgränser konstruerats i olika rum (kommun, region, nationell, EU-nivå) och förändrats över tid? Hur ser genusgränserna ut idag? Diskrepenser och motsägelser?
* Mobilisering för politiskt medborgarskap. När, var, hur och varför har kvinnor gått samman och verkat för kvinnors rösträtt, valbarhet och ökad kvinnopolitisk representation? Likheter och skillnader mellan de nordiska länderna?
* Från valbarhet till „jämställd“ representation. Hur har politikens genus konstruerats och förändrats? Processen från „den obligatoriska kvinnan“ till principen om Varannan damernas?
* Informell makt och politisk kultur. Hur har personliga band, lojaliteter och nätverk av kvinnor och män använts för att öka kvinnors politiska inflytande? Vilken betydelse har drömmar, ritualer, visioner och känslor för politisk mobilisering?
* Kvinnors politiska maskineri – statsfeminism. Hur kan man tolka/förstå relationen mellan kvinnorörelse, politik och byråkrati? Är könsgränserna skarpare inom byråkratin där besluten ska verkställas – och vad kan i så fall det få för (genus)konsekvenser? Hur ser samarbetet ut mellan kvinnorörelsen och femokrater och hur har det förändrats över tid?
* Närvarons politik. Kvinnorepresentationen har på senare år ökat i nationella parlament, bland annat till följd av kvotering. Vilka möjligheter och utmaningar innebär kvinnors ökade närvaro? Vad har kvinnors ökade närvaro i politiken betytt för politikens innehåll? Vad har kvinnors ökade politiska representation inneburit för män, mäns makt och konstruktioner av maskuliniteter? Hur har gängse normer för maskulinitet, femininitet och sexualitet utmanats?
* Med, mot eller utan män – om kvinnorörelsens förhållande till det politiska systemet och partiväsendet. Hur kan man tolka och förstå nordiska kvinnorörelsers tilltro till de politiska institutionerna?
* Bekönat medborgarskap i ett multikulturellt samhälle. Vilken betydelse har etnicitet och den ökade multikulturalismen för kvinnors politiska medborgarskap? Vilket samspel finns mellan kön, klass, etnicitet, sexualitet och ålder?
* Konstitutioner, ceremonier och ritualer i parlamenten. På vilket sätt är konstitutionerna – politikens formella spelregler – bekönade? Vilken betydelse har parlament och dess ceremonier och ritualer för kvinnors politiska närvaro? På vilket sätt är ceremonier och ritualer könskodade och rasifierade?
Under denna workshop medverkar bland andra Christina Bergqvist, Gro Hagemann, Johanna Kantola och Birte Siim, som sessionsledare och kommentatorer.
Key note speaker: Professor Ida Blom, Universitetet i Bergen.
Praktisk information
Tid och plats: 12 juni 2008, Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola (www.sh.se).
Konferensspråk: Skandinaviska och engelska.
Avgifter: Deltagande är kostnadsfritt. Resa och ev. logi ordnas och bekostas av deltagarna själva.
Anmälan: De som vill medverka ombeds att skicka intresseanmälan/abstract senast den 1/2 2008 till: bortomrostratten#sh.se Ange om du vill medverka med paper och/eller som kommentator.
Fortlöpande information finns här.

Schreibe einen Kommentar